11 Sinif fotosentez ders notlari

FOTOSENTEZ


  • Güneş enerjisinin kullanılabilir hale gelmesi farklı bir enerji türüne dönüşmesi ile gerçekleşir. Bu dönüştürme işlemi fotosentezdir.
  • Fotosentez olayı bitkilerde kloroplast organelinde gerçekleşir. Klorofil pigmenti ışık enerjisini soğurur. Işık enerjisi ışık tepkimelerinde ATP’ye dönüşür.
  • Ototrof bakteriler fotoototrof ve kemoototrof olmak üzere iki grupta incelenir. Bazı fotoototrof bakteriler fotosentez tepkimeleri sırasında H2O yerine H2S veya H2 kullanılır.
  • Kemoototrof bakteriler ise ışık yardımı olmaksızın organik molekülleri üretirler. Bunu, kükürt ya da amonyak gibi inorganik maddeleri oksitleyerek yaparlar.
  • İnorganik maddelerden organik moleküller üreten üreticiler (ototroflar), ototrof olmayan (heterotrof) diğer tüm organizmalar için en önemli organik bileşik kaynağıdırlar. Heterotroflar besin üretemediklerinden üreticiler tarafından üretilen bileşikleri doğrudan veya dolaylı olarak karşılayarak beslenirler.
  • Bazı heterotroflar organik atık maddeleri parçalayıp beslenirler (ayrıştırıcılar). Mantarların çoğu ve pek çok bakteri besinlerini bu yolla alır.
Bitkilerde Fotosentez Kloroplastlarda Gerçekleşir
  • Yapraklar rengini kloroplastlarda yerleşmiş yeşil pigmentler olan klorofilden alırlar.
  • Kloroplast çift zarla çevrili bir organeldir. Bu zarlar madde giriş çıkışını kontrol eder. Kloroplastta üçüncü zar sistemi olan tilakoit zar bulunur. Birbiriyle bağlantılı çok gelişmiş bir sistem olan tilakoit zarlar stromayı tilakoit boşluktan ayırır. Kese şeklindeki tilakoitler granum olarak isimlendirilen sütunlar halinde birleşmişlerdir.
  • Klorofiller tilakoit zarlara yerleşmiştir. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri burada gerçekleşir.
  • Kloroplastın iç kısmında yoğun bir sıvı oluşturan stroma bulunur. Birbirleriyle bağlantılı olan tilakoit zarlar stromayı tilakoit boşluktan ayırır. Stroma sıvısı içinde DNA, RNA, enzimler, proteinler, monomer besinler ve ribozom organeli bulunur. Kloroplastta DNA bulunduğu için kendini eşleyebilir. Kloroplastın stromasında fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri gerçekleşir.
bayerprint, Online Druckerei